ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2010-11

HORTICULTURE STATISTICS OF KARNATAKA STATE AT A GLANCE 2010-11

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಭೌಗೋಳಿಕ, ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರಗಳು.Statement showing the data on the District-wise Geographical, Cultivable and Horticultural Cropped Area in Karnataka State.

 2. 2010-11 ಮತ್ತು 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.Summary of Area, Production, Yield and Value of the major Horticultural Crops in Karnataka State, during the year 2010-11 and 2009-10.

 3. 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು. Statement showing the data on the District-wise Area, Production, Yield and Value of the Major Horticultural Crops in Karnataka State, during the year 2010-11.

 4. 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು. Statement showing the data on the District and Taluk -wise Area, Production, Yield and Value of the Major Horticultural Crops in Karnataka State, during the year 2010-11.

 1. 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು. Statement showing the position of the District according to the Total Area and Production of Horticultural  Crops in Karnataka State, during the year 2010-11.

 2. 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.  Statement showing the data on the District-wise Area, Production and Value of the Total Horticultural Crops in Karnataka State, during the year 2010-11.

 3. 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆವಾರು ವಿವರಗಳು.   Statement showing the Crop-wise Statistics of Horticultural Crops in Karnataka  State, during the year 2010-11.

 4. 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು /ಬೆಳೆವಾರು ವಿವರಗಳು. Data on the District-wise/Crop-wise Horticultural Crops in Karnataka State, during the year 2010-11.

 1. 1999-2000 ರಿಂದ 2010-11 ರ ವರೆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು.  Statement showing the data on the Area and Production of the Major Horticultural Crops in the Karnataka State, for the year 1999-2000 to 2010-11.

 2. 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿವಿದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವರಗಳು.  State-wise Area, Production, of Various Horticultural Crops during the year 2010-11.

 3. ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಲಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿವರಗಳು. Ranking of the States according to Area and Production of Horticultural Crops.

 4. 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.  Statement showing the District wise and Taluk wise Area, Production and Yield Statistics of some important  Horticultural crops during 2010-11.