ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಖಾಯ್ದೆ (Right to Information Act )

1. ಸಾರ್ವಜನಿಕಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- 26(3)(B)

2. ರೆಕಾರ್ಡ ರೂಂ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ(List of Record Room files under 4(1)(a))

3. Pro-active disclosures under 4(1)(b) of RTI Act

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ Horticulture Secretariat  4(1) B & 4 (1) A
ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆDirector of Horticulture/Admin 

4(1)b-2012-13,

4(1)b-2013-14,

 4(1)b-2014-15,

4(1)b-2015-16,

 4(1)b-2016-17

4(1)b 2017-18

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುAdditional Director of Horticulture (Fruits)4 (1)B  & 4 (1) A ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)Joint Director of Horticulture (Planning)4(1) B & 4 (1) A
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುAdditional Director of Horticulture (Farms & Nurseries) 4 (1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜೀವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ)Joint Director of Horticulture (Biotechnology)
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುAdditional Director of Horticulture (Oil Palm) 4(1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಕಾರಿಗಳು)Joint Director of Horticulture (Vegetables)4 (1) B & 4 (1) A
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುAdditional Director of Horticulture (NHM) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉದ್ಯಾನವನಗಳು)Joint Director of Horticulture (Parks & Gardens)
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) Joint Director of Horticulture (Drip)4(1)B & 4 (1) A
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು)Joint Director of Horticulture (PC)
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು Joint Director of Horticulture (Sujala)
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆಡಳಿತ)Joint Director of Horticulture (HeG-PMU)
    ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು Executive Engineer
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ)Deputy Director of Horticulture (HIC)
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ)  Deputy Director of Horticulture (Tissue Culture)
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುDeputy Director of Horticulture (Gardens)
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುDeputy Director of Horticulture (Cubbon park)
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (STL)
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (PHM) 4 (1) (B)  & 4 (1) (A)
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (Marketing) 4 (1) (A), 4 (1) (B)
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (Plant Nutrition)
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (Co-ordination), Hulimavu          4 (1) B
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (Landscape)
    ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುAssistant Director of Horticulture (Hulimavu, Farm Section)
     ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುAssistant Director of Horticulture (Mushroom)
     ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುAssistant Director of Horticulture (Floriculture)
    ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುAssistant Director of Horticulture (Training)  4(1)A,  4(1)B

Corporations and Boards

ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ/Karnataka Horticulture Federation 4(1) A & 4 (1) B
ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ/Karnataka Wine Board  4 (1) B
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಬಾರು ಮಂಡಳಿ/Karnataka Spice Board 4 (1) A & 4 (1) B

 

ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಗಳು (ಜಿ ಪಂ)

District Horticulture Offices (ZP)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bangalore Urban ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳಗಾವಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Belagavi
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bangalore Rural4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ುತ್ತರ ಕನ್ನಡ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Uttara Kannada 4 (1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೋಲಾರ್) Deputy Director of Horticulture (ZP), Kolar ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಜಯಪುರ) Deputy Director of Horticulture (ZP),Vijayapura
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತುಮಕೂರು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Tumkur   4(1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗದಗ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Gadag 4(1) A
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Chitradurga 4(1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bagalkot 4 (1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Shimoga 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಾವೇರಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Haveri  4(1) A & 4 (1) B
 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದಾವಣಗೆರೆ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Davanagere 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಧಾರವಾಡ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Dharwad 4(1) A
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮೈಸೂರು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Mysore ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗುಲಬರ್ಗಾ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Gulberga 4(1) A & 4(1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಾಮರಾಗನಗರ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Chamarajanagara 4 (1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರಾಯಚೂರು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Raichur 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಂಡ್ಯ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Mandya  4 (1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೊಪ್ಪಳ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Koppal 4 (1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಾಸನ್) Deputy Director of Horticulture (ZP), Hassan    4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಳ್ಳಾರಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bellary 4(1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Chikmagalur ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೀದರ್) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bidar
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೊಡಗು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Kodagu  4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರಾಮನಗರ) Deputy Director of Horticullture (ZP), Ramanagara 4(1) A & 4(1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Dakshina Kannada  4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) Deputy Director of Horticullture (ZP), Chikkaballapura 4 (1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಉಡುಪಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Udupi     4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯಾದಗಿರಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), (Yadagiri) 4 (1) A & 4 (1) B

ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಗಳು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ)

District Horticulture Offices (State Sector)/Other offices

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Bangalore Rural  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Shimoga
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತುಮಕೂರು) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Tumkur  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮೈಸೂರು) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Mysore
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Chitradurga  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೊಪ್ಪಳ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Koppal 4(1) A&B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಂಗಳೂರು) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Mangalore 4 (1) A & 4 (1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೆಳಗಾವಿ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Belgaum
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳಗಾವಿ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Belgaum  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪನ್ನಂಪೇಟೆ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Ponnampet
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರವಾರ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Karwar  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾರಕ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Taraka
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಜಯಪುರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Bijapur  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) Assistant Director of Horticulture (TMOP), Shimoga
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಧಾರವಾಡ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Dharwad  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Basavanabagevadi
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗುಲಬರ್ಗ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Gulberga  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಹಪುರ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Shahapura
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಯಚೂರು)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Raichur 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ) Assistant Director of Horticulture (OilPalm), Bagalkote
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬಳ್ಳಾರಿ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Bellary  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳ್ಳಾರ)Assistant Director of Horticulture, Bellara
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Chikkmagalur  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದೊಡ್ಡಸಾಗರೆ) Assistant Director of Horticulture, Doddasagare
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಾಸನ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Hassan 4 (1) A & 4 (1) B ವಿಷೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ (ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ)Special Officer, Nandi Hills
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಂಡ್ಯ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Mandya ವಿಷೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ)Special Officer, Kemmannagundi
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೈಸೂರು)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Mysore 4(1)a, 4(1)b  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಊಟಿ)Assistant Horticulture Officer, Oooty
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ) Senior Assistant Director of Horticulture (S()S), Shimoga ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉಡುಪಿ)Assistant Director of Horticulture,Udupi 4(1) A & 4 (1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಡಿಕೇರಿ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Madikeri ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರಾಮನಗರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Ramanagar 4 (1) A & 4 (1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೀದರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Bidar  
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ) Senior Assistant Director of Horticulture (KRS)  
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪಂಪಾವನ) Senior Assistant Director of Horticulture (Pampavana)  

ತಾಲೂಕು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಗಳು (ಜಿ ಪಂ)

Taluka Horticulture Offices

Hassan/ಹಾಸನ

Arsikere

ಅರಸಿಕೆರೆ

Belur

ಬೇಲೂರು

Alur

ಆಲೂರು

Arakalagud

ಅರಕಲಗೂಡು

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B
C.R.Patna

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

H.N Pura

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

Hassan

ಹಾಸನ

Sakleshpura

ಸಕಲೇಶಪುರ

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B

Chitradurga/ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Hosadurga

ಹೊಸದುರ್ಗ

4 (1) A
4 (1) B

Shimoga/ಶಿವಮೊಗ್ಗ

Shimogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

Bhadravthi

ಭದ್ರಾವತಿ

Hosanagara

ಹೊಸನಗರ

Shikaripur

ಶಿಕಾರಿಪುರ

Sagra

ಸಾಗರ

Soraba

ಸೊರಬ

Thirthahalli

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4 (1) A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4 (1) B

Mandya/ಮಂಡ್ಯ

KR Pete

ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟೆ

Mandya

ಮಂಡ್ಯ

Pandavpura

ಪಾಂಡವಪುರ

Srirangpatna

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

Maddur

ಮದ್ದೂರು

Malavalli

ಮಳವಳ್ಳಿ

Nagamangala

ನಾಗಮಂಗಲ

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A & 4(1)B 4(1)A 4(1)A & 4(1)B 4 (1) A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4 (1) B

Gulberga/ಗುಲಬರ್ಗ

Afzalpur

ಅಫಝಲಪುರ

Aland

ಅಲಂದ

Chincholi

ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ

Chittapur

ಚಿತ್ತಾಪರ

Jevargi

ಜೇವರ್ಗಿ

Kalaburgi

ಕಲಬುರ್ಗಿ

Sedam

ಸೆಡಮ್

4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B
          4 (1) A  

Gadag/ಗದಗ

Naragunda

ನರಗುಂದ

Rona

ರೋಣಾ

Shirahatti

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

Mundaragi

ಮುಂಡರಗಿ

Gadag

ಗದಗ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Tumkur/ತುಮಕೂರು

Madhugiri

ಮಧುಗಿರಿ

Tiptur

ತಿಪಟೂರು

Turuvekere

ತುರುವೆಕೆರೆ

Pavagada

ಪಾವಗಡ

Sira

ಶಿರಾ

Tumkur

ತುಮಕೂರು

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Yadagiri/ಯಾದಗಿರಿ

Shahapur

ಶಹಾಪುರ

Shorapur

ಸುರಪುರ

Yadagiri

ಯಾದಗಿರಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

 

Udupi/ಉಡುಪಿ

Karkal

ಕಾರ್ಕಳ

Udupi

ಉಡುಪಿ

Kundapura

ಕುಂದಾಪುರ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Uttar Kannada/ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

Bhatkal

ಭಟ್ಕಳ

Joida 

ಜೋಯಿಡಾ 

Haliyala

ಹಳಿಯಾಳ

Ankola

ಅಂಕೋಲಾ

Siddapur

ಸಿದ್ದಾಪುರ

Honnavar

ಹೊನ್ನಾವರ

4 (1) A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4 (1) A
4 (1) B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4 (1) B
Mundgod

ಮುಂಡಗೋಡು

Kumta

ಕುಮಟಾ

Yallapur

ಯಲ್ಲಾಪುರ

Sirsi

ಶಿರಸಿ

Karwar

ಕಾರವಾರ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Dhakshin Kannada/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

Belthangady

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Mangaluru

ಮಂಗಳೂರು

Sullya

ಸೂಳ್ಯಾ

Bantwal

ಬಂಟ್ವಾಳ

Puttur

ಪುತ್ತೂರು

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Chikkaballapura/ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

Shidlaghatta

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

Gudibande

ಗುಡಿಬಂಡೆ

Bagepalli

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

Gauribidanur

ಗೌರಿಬಿದನೂರು

Chintamani

ಚಿಂತಾಮಣಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Ramanagara/ರಾಮನಗರ

Magadi

ಮಾಗಡಿ

Ramanagar

ರಾಮನಗರ

Channapattana

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

4 (1) A & 4 (1) B 4 (1) A 4 (1) A & 4 (1) B
4 (1) B

Bellary/ಬಳ್ಳಾರಿ

HB Halli

ಹೆಚ್. ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ

Hadagali

ಹಡಗಲಿ

Siruguppa

ಸಿರುಗುಪ್ಪ

Sandur

ಸಂದೂರು

Hosapete

ಹೊಸಪೇಟೆ

Kudalagi

ಕೂಡ್ಲಗಿ

Bellary

ಬಳ್ಳಾರಿ

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B

Chamarajanagara/ಚಾಮರಾಜನಗರ

Chamarajanagara

ಚಾಮರಾಜನಗರ

Gundlupete

ಗೊಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B

Kodagu/ಕೊಡಗು

Madikeri

ಮಡಿಕೇರಿ

Somvarpete

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

Ponnampete

ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Davanagere/ದಾವಣಗೆರೆ

Davanagere

ದಾವಣಗೆರೆ

Harappanahalli

ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ

Harihara

ಹರಿಹರ

Jagalur

ಜಗಳೂರು

Honnalli

ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ

Channagiri

ಚನ್ನಗಿರಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Raichur/ರಾಯಚೂರು

Devadurga

ದೇವದುರ್ಗ

Raichur

ರಾಯಚೂರು

Lingasugur

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು

Manvi

ಮಾನ್ವಿ

Sindhanur

ಸಿಂಧನೂರು

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

Dharawad/ಧಾರವಾಡ

Dharwad

ಧಾರವಾಡ

4 (1) A
4 (1) B